Færdselsloven

Har du fået en p-afgift, kan du her læse mere om reglerne for parkering.

Sådan defineres parkering i færdselsloven

Færdselslovens §2:
17. Parkering: enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.

Opkrævning og inddrivelse af parkeringsafgifter er fastlagt i Færdselslovens §122a samt i Justitsministeriets bekendtgørelse af 08. juni 2017:

§122a Transport-, bygnings- og boligministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i § 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til vejmyndigheden.

I henhold til Færdselslovens §121, stk. 2, kan Parkeringskontrol Nords afgørelse i forbindelse med klager ikke indbringes for en højere administrativ myndighed:

"§121. Politiet kan pålægge en afgift for overtrædelse af:
1) §28, stk. 2, 1. pkt.,

2) § 28, stk. 3,

3) §29, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 og 10, 11og stk. 2, )

4) §29, stk. 3, nr. 1, nr. 2 for så vidt angår parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, nr. 3 og 4)

5) standsnings- eller parkeringsforbud, der angives ved afmærkning

6) de bestemmelser om parkering i opholds- og legeområder, der udfærdiges i medfør af §40

7) standsnings- eller parkeringsforbud, der fastsættes efter §§92 og 92d, selv om forbuddet ikke angives ved afmærkning

8) andre bestemmelser om standsning eller parkering, der fastsættes i medfør af §§92, 92d og 93, og

9) de bestemmelser om benyttelse af parkeringsautomater eller lignende, der udfærdiges i medfør af §90, stk. 2 og 3, i lov om offentlige veje.

Stk. 2. Afgørelse om pålæggelse af afgift kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens §19. Afgiften tilfalder statskassen.

Læs mere om 10 meter reglen for parkering og standsning.

Vil du gerne læse vejledningen til udfærdigelse af parkeringsafgifter og få et indblik i, hvordan vores parkeringskontrollørere arbejder, kan du kontakte os via sikker post.

Del indhold

Pnordlogo 01